Class X(Open School):                         Teacher : Ms. Veena Gurnani

Student’s Name Sponsor’s Name
Anita Kayat            Dr. Hemant Malhotra, Jaipur
Nikita Dhanka          Dr.R.N Agarwal,USA
Poonam Khawal          Mr. Dilip Kumar M. Jain, Mumbai
Poonam Raj             Mr.Devendra Taneja,New Delhi
Rekha Kayat             
Sangeeta Tanwar        Dr.Hemant Malhotra, Jaipur
Versha Kaur            Mr. Niyesh Sanghi, Hyderabad
Vidhya Fabyani