Class Eigth:                                  Teacher : Ms.Roochi Kocher

Student’s Name Sponsor’s Name
Kajal Tanwar            Mr Sarabjeet Kalra, New Delhi
Monika Mawar           Mr. Vijay V. Kale, Delhi
Monika Sain            Ms.Ujjawal Daga,Dubai
Sanjana Kaur            Mr.Devendra Taneja,New Delhi
Tanu Kaur               Dr.R.N Agarwal,USA
Megha Mahawar          Ms.Kalpana Singhal,Jaipur
Preeti Mahawar         Mr.Parag M.Joshi,Surat