Class Fifth :                            Teacher : Ms. Reena Mehendirata

Student’s Name Sponsor’s Name
Amisha Khateek Mr. Sanjay Agarwal, Jaipur
Arti Raigar           Dr. R. N. Agarwal,USA
Cheena Gujar          Ms. Ritu Uberoi, Jaipur
Kajal Sake            Mr. Suresh Agarwal, Jaipur
Karuna Dabbi Ms. Simran Bassi, New Delhi
Lakshmi Dhanka        Mr. Dheraj Mehara, Delhi
Lakshmi Kaur          Dr. R. N. Agarwal, U.S.A
Meenakshi Bairawa     Dr. R. N. Agarwal, U.S.A
Meenu Chauhan Mr. Sudhir Mathur, Jaipur
Neeru Kayat           Ms. Beila Gupta, Delhi
Nikita Mr. Udai Desai, Kanpur
Nisha Mr. Niyesh Sanghi, Hyderabad
Pooja Dhanka          Ms. Simran Bassi, Delhi
Poonam Pawar          Ms. Neelam Saxena, Delhi
Preeti Biwal          Mr. Mehul Shroff, U.S.A.
Priyanka Jogi         Mr.Devendra Taneja,Delhi
Reena Adwar           G.G.Traders U.P
Renu Khateeg          Ms.Asha Malhotra ,New Delhi
Seema Meena           Mr.Devendra Taneja,New Delhi
Soniya Jangeed        Mr. Arun Kumar, Jaipur
Tanu Mahawar          Ms. Simran Bassi, Delhi
Sanjana Kaur           Mr. Nipin Goyal , Jaipur
Versha Rajput          Ms.Simran Bassi ,New Delhi