Class Seventh :                          Teacher : Ms. Yashoda Pingolia

Student’s Name Sponsor’s Name
Anjali Kaur Dr. R. N. Agarwal, U.S.A
Chinna                 Mr.Devendra Taneja,Delhi
Guddi Bairawa          Ms.Namrata Kaler New Delhi,
Jaya Chaudhari(Baruman) Mr.Devendra Taneja,Delhi
Jyoti Kayat            Ms. Ritu Uberoi, Jaipur
Komal Kirad Mr.Amit Maheshwari Jaipur
Krishna Dabla          Mr. Alankar Khanna, Jaipur
Neelam Bairawa Mr.Devendra Taneja,New Delhi
Nisha Gothawar         Mr. Dilip Kumar M. Jain, Mumbai
Payal Mawar            Ms. Simran Bassi, New Delhi
Pikoo Nayak            Dr.Raj Govind Sharma,Jaipur
Priya Khawal           Mr. Nalin Sethi, U.S.A.
Raj Kanwar             Sunrise Computers,New Delhi
Raveena Kaur           Ms.Namrata Kaler New Delhi,
Sangeeta Biwal Mrs.Rachna Garg,Jaipur
Sangeeta Dhanka        Ms. Namita Mohan, New Delhi
Sapna Bilotha          Ms. Prema Bhanot, Jaipur
Shiwani Dhanka         Mr.Amit Maheshwari Jaipur
Suman Dhanka 2   Ms. Ritu Uberoi, Jaipur
Suman Dhanka 1  Ms.Rita Jalali,USA
Suman Solanki          Ms. Neelam Saxena, Delhi
Vandana Baghel Mr.Sunil Dutt , Singapore
Preeti Nongia        Mr. Vipin Jain, Delhi
Komal Khateek          Dr. Hemant Malhotra, Jaipur